بنیاد

اساسنامه بنیاد جمهوری ایران

بند۱: نام، جایگاه وحیطۀ فعالیت

 1. انجمنی غیر انتفاعی  به نام « بنیاد جمهوری ایران» در شهر وین اتریش تاسيس می شود.
 2. بنیاد در همه جهان فعالیت می کند و در صورت نیاز در کشور های دیگر شعبه هایی تاسیس می گردد. 
 3. سال محاسبات مالی بنیاد، سال میلادی خواهد بود. 

بند۲: اهداف:

فراهم آوردن بستر، ابزار و سکوهای تسهیل گر برای برگزاری سمینار ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مشترک به منظور هم اندیشی و هموارکردن راه گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان.

تبلیغ و ترویج ارزش های پایه ای نظام جمهوری.

تامل و ژرفانگری پیرامون اصول کلی ناظر بر ساختن دمکراسی، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران پسا جمهوری اسلامی از نگاه جمهوری‌خواهان و سازماندهی مطالعات سامانمند در زمینه‌هائی نظیر توسعه پایدار و قانون اساسی.

تبلیغ و ترویج ضرورت عبور خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی تبلور یافته در جمهوری عرفی و سکولار.

هشدار پیگیر به حکومت که با سرکوب حقوق بشر، مردم را مجبور به توسل به آخرین چاره و طغیان علیه بیداد  و ستم نکند.

تبلیغ و ترویج اصل همبستگی ملی،  ضرورت مقابله با تبعیض و  پاسداری مشترک از همه داشته‌های ایران به مثابه میهن مشترک همه ایرانیان.

اعتماد سازی و ایجاد بستر های مناسب برای حضور بیشتر زنان و جوانان در فعالیت سازمان یافته سیاسی.

غور و تفحض در بارۀ اصول کلی دموکراسی، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران پس از پایان یافتن جمهوری اسلامی در ایران از نقطۀ نظر جمهوریخواهی. 

همچنین سازمان دادن به مطالعات علمی در قلمرو توسعۀ پاینده و سازماندهی ساختار های دولتی دموکراتیک.

ترویج اصول دموکراسی و ساختارهای لازم برای گذار از جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری سکولار.

ترویج رعایت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.

بند۳نیازهای مالی بایدازراه  حق عضویت ها و انواع کمکهای مالی تامین شود

بند ۴: شیوۀعضوشدن

4.1 – هر کس که اهداف بنیاد را بپذیرد و درخواست کتبی عضویت را  ارائه کند، به عضویت در خواهد آمد. 

4.2 – تصميم به قبول یا رد درخواست عضویت، بر عهده هئت مديره بنیاد است. 

4.3 – در خواست عضویت می تواند با ارائه توضیح، رد شود. متقاضی حق دارد اعتراض خود را به مجمع عمومی ارجاع دهد. 

4.4 – در مرحله تاسيس، عضوگیری بوسيله هیت موسس انجام می شود.

4.5 – عضویت فرد، در صورت درگذشت، در خواست کتبی او یا لغو عضویت، پایان می یابد. 

4.6 – در صورت عدم پرداخت حق عضویت درسه ماه متوالی و پس از  دو تذکر کتبی، هیئت مديره به عضویت فرد پایان می دهد.       

بند۵: گونه های عضویت

علاوه بر اعضای عادي، مجمع عمومی یا هئت مدیره می تواند به حامیان موثر بنیاد، عضویت افتخاری اعطا کند. اعضای افتخاری موظف به پرداخت حق عضویت و قبول  مسولیت در بنیاد نیستند. 

بند۶: حقوق و وظایف اعضا

 1. اعضا حق دارند در همۀ گردهما ئی ها شرکت کنند و از تسهیلات وتاسیسات بنیاد استفاده کنند. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجمع عمومی تنها در انحصار اعضای عادی بنیاد است.
 2. هر عضوی محق است از هیئت مدیره متن اساسنامه و گزارش های ادواری فعالیت های بنیاد را دریافت کند.
 3. در صورت درخواست حداقل 20% اعضای بنیاد، هیئت مدیره موظف است نشست مجمع عمومی فوق العاده را فرا بخواند.
 4. در هر نشست مجمع عمومی بنیاد هیئت مدیره موظف است اعضا را از وضعیت مالی بنیاد باخبر کند. اگر 10% اعضا  چنین درخواستی را در برابر هیئت مدیره طرح کنند، این هیئت موظف است در فاصلۀ چهار هفته اطلاعات لازم را در اختیار اعضا بگذارد.
 5. هیات مدیره موظف است گزارش مالی سالانه  را در اختیار اعضا بگذارد.
 6. اعضای بنیاد موظف هستند در مناسبات درون بنیاد، این اساسنامه را رعایت کنند. حق عضویت بنیاد را که مبلغ آن بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود، در زمان مقرر بپردازند و در فعالیت های بنیاد مشارکت داشته باشند. 

بند۷: ارگانهای بنیاد

ارگان های بنیاد عبارتند مجمع عمومی، هیئت مدیره، حسابرسی و گروه رفع اختلاف

 1. مجمع عمومی  یعنی گردهمآئی اعضا که به صورت عادی یکبار در سال برگزار می شود.
 2. نشست فوق العادۀ مجمع عمومی به درخواست ارگان های زیرین به فاصله زمانی چهار هفته پس از ارائه درخواست  برگزار میشود:

2.1) با تصویبنامۀ نشست عادی مجمع عمومی

2.2) درخواست کتبی 20% اعضا

2.3) درخواست حسابرسان

2.4) به درخواست یک سوم اعضای  هئت مدیره 

 1. اعضا باید دو هفته پیش از نشست مجمع عمومی عادی و فوق العاده کتبا بوسیله ایمیل یا وسائل مناسب دیگر دعوت شوند.  دعوتنامه باید در برگیرنده زمان و محل حقیقی یا مجازی و دستور کار نشست باشد. فراخوان نشست مجمع عمومی از سوی هیات مدیره یا حسابرسان  داده می شود.
 2. پیشنهاد برای دستور نشست مجمع عمومی باید حداقل 10 روز پیش از اجلاس به اطلاع هیئت مدیره برسد.
 3. در مجمع عمومی تنها در مورد موارد مندرج در دستور تصميم گیری می شود.  فراخواندن مجمع عمومی فوق العاده شامل این امر نیست
 4. همه اعضا حق شرکت در نشست مجمع عمومی را دارند. حق رای تنها به اعضای عادی تعلق دارد. واگذاری رای به عضوی دیگر مجار نیست. نشست های مجمع عمومی میتوانند بدون حضور فیزیکی اعضا نیز برگزار شوند. در چنین مواردی همه مقررات مانند مورد حضور فیزیکی اند.  راه حل فنی  باید به شیوه ای باشد که همه اعضا در نشست مجازی امکان شرکت داشته باشند. تصمیم در این مورد که آیا یک نشست مجازی صورت بگیرد و به چه وسیله ای از جانب هیات مدیره گرفته میشود.
 5. مجمع عمومی با حضور نصف به علاوۀ یک اعضا رسمیت مییابد. در صورت عدم تحقق این حد نصاب ، جلسه مجمع بعد از نیم ساعت مجددا فراخوانده می شود. این جلسه با هر تعداد، رسمیت خواهد داشت. 
 6. انتخابات و مصوبات با رای اکثریت نصف به علاوۀ یک حاضرین در نشست مجمع صورت میگیرند. برای تغییر اساسنامه 60 در صد و برای  منحل کردن انجمن اکثریت دو سوم آرا اعضا رای دهنده، که کمتر از نصف اعضای بنیاد نباشد،  ضروری است. 
 7. مدیریت نشست به عهدۀ سخنگوی انجمن (بنیاد) است .، در صورت غیاب به عهده معاونش. در غیر این صورت مجمع عمومی از میان شرکت کننده گان مدیر نشست را انتخاب میکند.

بند۸وظایف مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی به ترتیب زیر است:

 1. دریافت و تصمیم در باره گزارش فعالیت های بنیاد و حسابرسی سالیانه با مشارکت حسابرس
 2. تصمیم گیری پیرامون گزارش هیئت مدیره ، رفع مسولیت از آن ها و انتخاب هیئت مدیرۀ جدید
 3. بررسی گزارش مالی بنیاد
 4. تعیین مبلغ حق عضویت   
 5. تصمیم در بارۀ تغییر اساسنامه
 6. تصمیم در مورد موضوعات مطرح در دستور مجمع هیئتمدیره

بند۹ : هئت مديره

 1. هیئت مدیره حداقل از هفت عضو تشکیل میشود:

شامل سخنگو، منشی، حسابدار و مسئولین کار-گروه ها.

 1. هیئت مدیره از جانب مجمع عمومی انتخاب میشود. در صورت خروج یکی از اعضای آن، هیئت مدیره حق دارد یک عضو جدید را موقتأ تا تشکیل مجمع عمومی بعدی انتخاب کند.
 2. دورۀ ماموریت هیئت مدیره یکسال است. انتخاب مجدد میتواند سه بار تکرار شود.
 3. فراخوان نشست هیئت مدیره توسط سخنگو یا معاونش کتبی یا شفاهی صورت میگیرد. در صورت غیاب آن ها هریک از اعضای هیئت مدیره میتوانند نشست هیئت مدیره را فرابخوانند.
 4. حد نساب برای رسمیت نشست هیئت مدیره حضور نصف به اضافه یک اعضا است. نشست ها میتوانند از طریق حضور فیزیکی یا مجازی اعضا صورت بگیرد.
 5. تصمیم های  هیئت مدیره با اکثریت ساده اتخاذ میشوند. در صورت برابری موافقین و مخالفین رای سخنگوی هیئت مدیره تعیین کننده خواهد بود.
 6. اعضای هیئت مدیره میتوانند هر وقت لازم بدانند استعفای خود را به طور کتبی اعلام کنند. مخاطب نامه استعفا، هیئت مدیره است. در صورت استعفای همۀ هیئت مدیره، مخاطب مجمع عمومی خواهد بود. استعفا پس از انتخاب جانشین یا جانشین موقت موثر خواهد بود.

بند۱۰وظایف هیات مديره

هیئت مدیره مسول اداره امور جاری  بنیاد است و موارد زیر  در قلمرو مسئولیتش هستند:

 1. تاسیس سامانه حسابرسی  برای ضبط و ثبت همۀ درآمد ها و مخارج بنیاد و تنظیم سیاهۀ تمام دارائی های آن و اداره آن ها 
 2. تخمین درآمد ها و هزینه های سالیانه بنیاد
 3. تدارک و فراخوان نشست مجمع عمومی عادی و فوق العاده
 4. اطلاع رسانی به اعضا بنیاد در بارۀ عملکرد خود و فعالیت بنیاد 
 5. پذیرش یا لغو عضویت اعضای عادی یا فوق العاده بنیاد
 6. تاسیس کارگروه ها و برگزیدن مسولین آن ها
 7. تصمیم گیری پیرامون اعضای جدید کارگروهها 
 8. تاسیس یک دبیرخانه  برای پشتیبانی از هیئت مدیره در انجام کار های جاری.

بند۱۱وظایف ویژه هریک از اعضای هیئت مدیره

 1. سخنگوی بنیاد فعالیت های جاری بنیاد را با همکاری دبیرخانه انجام میدهد.
 2. سخنگو، بنیاد را به سوی بیرون نمایندگی میکند. بیانیه های کتبی بنیاد باید به امضای سخنگو برسد. برداشت از صندوق بنیاد منوط به امضای سخنگو و حسابدار است. 
 3. سخنگو ادارۀ نشست مجمع عمومی و هیئت مدیره را به عهده دارد.
 4. منشی پروتکل های مجمع عمومی و هیئت مدیره را تهیه میکند.
 5. حسابدار مسئول تنظیم گزارش مالی سالانه بنیاد و صحت آن است.

بند۱۲: حسابرسان

 1. دو نفر حسابرس از طرف مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های بنیاد برای مدت دوسال انتخاب می شوند. حسابرسان مجار نیستند که عضو هیچیک از ارگان های بنیاد به جز مجمع عمومی باشند.
 2. هیئت مدیره موظف است اسناد لازم را در اختیار حسابرسان قرار دهد. حسابرسان باید به هیئت مدیره و مجمع عمومی نتیجه حسابرسی شان را اطلاع دهند.

بند۱۳: هیئت رفع اختلاف ( هیئت مصالحه)

 1. برای میانجیگری در مورد اختلافات درونی که ممکن است در بنیاد پیش آید، یک هیئت مصالحه  تشکیل میشود.
 2. هیئت مصالحه از سه عضو عادی بنیاد تشکیل میشود که برای مدت یکسال این وظیفه را به عهده دارند. اعضای هیئت مصالحه مجاز نیستند به جز در مجمع عمومی در دیگر ارگان های بنیاد عضویت داشته باشند.
 3. هیئت مصالحه تصمیماتش را پس از استماع سخنان طرف های مناقشه با اکثریت آرا اتخاذ میکند. تصمیمات این نهاد در درون بنیاد معتبر و نهائی هستند.

بند۱۴انحلال بنیاد

 1. انحلال داوطلبانه بنیاد میتواند تنها در یک نشست مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که در دعوتنامه برای برگزاری شان موضوع انحلال قید شده باشد با اکثریت دوسوم آرا که کمتر از نصف اعضای عادی بنیاد نباشد، صورت پذیرد.
 2. همین نشست مجمع عمومی باید در مورد دارائی های بنیاد تصمیم بگیرد. مجمع عمومی باید به ویژه شخصی را برای حل و فصل انحلال برگزیند و معین کند که پس از پرداخت بدهی های احتمالی بنیاد، دارائی های باقی مانده به کجا انتقال داده شود. این دارائی ها باید تا آنجا که مقدور باشد به سازمانی دیگر اهدا گردد که اهدافی مشابه اهداف بنیاد را تعقیب کند و در غیر این صورت،  برای مددکاری های اجتماعی مصرف شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا